Játékszabályzat - Instagram 02.01

Instagram „Melt My Mood x Valentinnap” nyereményjáték-szabályzat

 

A nyereményjátékban (a továbbiakban: „Játék”) részt vevők (a továbbiakban: „Játékos”) a jelen játékszabályzat elfogadásával vehetnek részt. A résztvevők a részvételüket megelőzően tudomásul veszik és elfogadják a nyereményjáték hivatalos játékszabályát és a Szervező adatvédelmi tájékoztatóját.

 1. A nyereményjáték szervezője

A nyereményjáték szervezője a Melt My Mood Kft.(székhely: Magyarország 8093. Lovasberény Jókai utca 16 (a továbbiakban: „Szervező”).

 1. A nyereményjátékban résztvevő személyek

A Játékban valamennyi magyarországi állandó lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy jogosult részt venni a 4. pontban foglaltak szerint. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező és az egyéb, a Játék lebonyolításában közvetlenül részt vevő cégek, valamint a Melt My Mood Kft-vel egyéb jogviszonyban álló személyek és mindezek (Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 2. pontja szerinti) közeli hozzátartozói.

 1. A nyereményjáték időtartama

A Játékosoknak a játékba kerülésre a megjelölt időszakban van lehetősége:

2024.02.06-2024.02.14 éjfélig

 1. A nyereményjáték menete

A játékkiírást a Melt My Mood Instagram oldalán (https://www.instagram.com/meltmymoodcandle/) tesszük közzé. A játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos eleget tesz a 2024.02.06-én közzétett poszt szövegében leírtaknak – ez esetben:

 • Ehhez nem kell más tennetek, mint

⭐️ megnevezni a kedvenc Melt My Mood gyertyádat kommentben


⭐️ és betaggelni valakit, akivel szívesen nyernétek 1-1 szójaviasz gyertyát.

A nyereményjáték posztban közölt eltérő rendelkezés hiányában egy játékos csak egyszer vehet részt az adott nyereményjátékban.

A nyeremény sorsolására 2024.02.15-án kerül sor, a játékszabályzatban leírtaknak megfelelt felhasználók közül a https://www.random.org/oldalon, helyszíne a Lebonyolító székhelye. A sorsoláskor a résztvevők között 1 nyertest sorsolunk ki. A sorsolás nem nyilvános. A nyeremény készpénzre nem váltható.

A nyertes Játékosok nevét a Melt My Mood Instagram oldalán hozzászólás formájában teszi közzé, és kapcsolatfelvételre kéri a nyertest privát üzenet formájában. A privát üzenetet 2024.02.18. 16:00-ig küldheti meg.

Ezt követően a Melt My Mood kéri a Játékos nevének, e-mail címének és lakcímének a megadását.

Amennyiben a kért adatokat a nyertes 7 napon belül nem küldi meg, a nyertes Játékos elveszíti jogosultságát a nyereményre és helyébe a következő tartaléknyertes lép. A tartaléknyertes(ek) értesítése is a fentiek szerint történik.

A nyertes Játékos a nyereményéért személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával, legkésőbb az adatai megküldésétől számított 14 napon belül jelentkezhetnek. Az átvétel módjáról a nyertest e-mailben értesítjük. A nyeremény átvételére személyesen vagy postai úton van lehetőség. Amennyiben a nyeremény átadása bármi okból meghiúsul, különösen, ha a Játékos a fenti határidőig nem igazolja nyertességét az irataik bemutatásával, a nyertes Játékosok elveszítik jogosultságaikat a nyereményre és helyébe a következő tartaléknyertes lép. A tartaléknyertes(ek) átvételi határideje az értesítésüktől számított 14 nap. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét a fenti határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

A nyeremény igénybevételére nyitva álló határidő, a nyeremény megküldésétől számított két hét. A Szervező a nyeremény igénybevételének lehetőségét a fenti határidőn belül tudja biztosítani, ennek időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a nyertes Játékosra nézve jogvesztő.

 1. Nyeremény:
 • 2 db 400 grammos Melt My Mood szójaviasz gyertya
 1. Személyi jövedelemadó, és egyéb költségek

A Szervező vállalja a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő adó és járulék megfizetését, és a nyertes Játékos értesítésének költségét. A nyeremény átvételének és felhasználásának egyéb költségei (pl. az átvétel helyszínére utazás költsége) a nyertes Játékost terhelik.

 1. Információ a Játékról

A Játék hivatalos játékszabálya elérhető a Melt My Mood weboldalán:

https://meltmymood.hu/pages/jatekszabalyzat

A Szervező a Játék ideje alatt az alábbi információs csatornákat biztosítja a Játékosok számára:

infó e-mail cím: info@meltmymood.hu

 1. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

Jelen Játék adatkezelője a Szervező, a Melt My Mood Kft.

Elérhetősége: Magyarország 8093. Lovasberény Jókai utca 16.

E-mail: gergely.korbuly@meltmymood.hu

 

A Játék során a Szervező által igénybe vett adatfeldolgozók:

Melt My Mood Kft. székhelye: Magyarország 8093. Lovasberény Jókai utca 16

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül fentieken kívüli harmadik személyek részére nem átadhatóak, kivéve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

A Szervező a nyertes Játékosnak a nyereményért történő jelentkezéssel megadott adatait (név, lakcím) kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, illetve a nyeremény átadása és Szervező által fizetendő esetleges adók és más közterhek megfizetése céljából kezeli.

A Játékos hozzájárul továbbá nyertessége esetére az Instagram account nevének, illetve a Melt My Mood Instagram oldalán marketing célból történő nyilvánosságra hozatalához és megjelenítéséhez, külön díjazás nélkül.

Az adatkezelés jogalapja a Játékos hozzájárulása lesz személyes adatai kezeléséhez, mely hozzájárulást a Játékos a Játékba történő regisztrációjával és a nyereményért történő jelentkezéssel elfogad.

Az adatkezelésre a Szervező Adatkezelési Szabályzatának rendelkezései az irányadók, amely megtalálható a Melt My Mood weboldalán: a www.meltmymood.hu weboldalon.

A Játékos személyes adatai kezelésével kapcsolatosan elsődlegesen a Szervezőhöz fordulhat.  A Szervező a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait a Szervező Adatkezelési Szabályzata, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) tartalmazza, amelyek szerint a Játékos az adatkezelőtől kérheti többek között a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból vagy az adatkezeléshez való hozzájárulásukat vissza kívánják vonni, ezt a Játék ideje alatt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen kérhetik. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak törlése, hozzájárulása visszavonása a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

A Játék kapcsán begyűjtött személyes adatokat a Szervező a Játék lezárultáig kezeli, utána – amennyiben a további adatkezelést számára jogszabály kötelezően nem írja elő, illetve amennyiben a további, más célú adatkezeléshez a Játékos nem járult hozzá - az adatokat törli.

 1. Vegyes rendelkezések

Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy ezen játékszabály 2. pontjában kizárásra került személy mégis részt vett a Játékban, a Szervező e személyt a Játékból kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott nyereményt (illetve annak árát) visszakövetelheti.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet kell megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, illetve a további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak, illetve mindennemű kártérítési igényt kizárnak az értesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért, továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt.

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen játékszabályzat módosítására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a www.meltmymood.hu weboldalon értesülhetnek.

 

 

Lovasberény, 2024.02.01.

 

Melt My Mood - Szójaviasz Gyertyák

Tudj meg többet a gyertyákról!

Ha szeretnél többet is megtudni a gyertya készítésről, vagy hasonló témákról, akkor bátran nézz körbe a blogunkon :)

Blog